Elektrické ističe – k čomu slúžia a aké typy rozoznávame

by spravca

Elektrický obvod prestavuje špeciálne navrhnutú zostavu elektrických súčiastok, vzájomne prepojených na základe definovanej štruktúry, vlastností, charakteristík a funkčnosti. Pre správne fungovanie elektrického obvodu je potrebné nielen zaistiť, aby pretekajúci prúd a napätie na obvode mali dostatočnú intenzitu, ale tiež ich obmedziť na takú úroveň, aby na jednotlivých súčiastkach nespôsobili preťaženie. K tomuto účelu slúži špeciálna súčiastka nazývaná elektrický istič.

Funkcia elektrického ističa či poistky

Elektrický istič má jednu základnú funkciu, ktorou je prerušenie elektrického obvodu v prípade, že ním začne pretekať prúd vysokej hodnoty. Každý elektrický obvod je navrhnutý na určitú hodnotu elektrického prúdu, podľa ktorej sú vyberané jednotlivé funkčné časti s konkrétnymi vlastnosťami. V prípade, že sa veľkosť prietokového prúdu zvýši nad maximálnu hodnotu, ktorú je súčiastka schopná prijímať, hrozí jej zničenie a poškodenie celého obvodu, ktoré môže prejsť do nadmerného uvoľnenie tepelnej energie a zapríčiniť škody oveľa väčšieho rozsahu (požiar). K zmierneniu tohto rizika sú do elektrických obvodov inštalované poistky a ističe, ktoré ho chránia a v prípade zvýšenia hodnoty prúdu spôsobia jeho prerušenie. Základný rozdiel medzi poistkou a ističom spočíva v aplikovanej technológii prerušenia obvodu – zatiaľ čo poistka sa pri nadmernom prietoku prúdu zničí a tým obvod otvorí, istič funguje ako spínač, ktorý sa prepne do nulovej polohy. Hlavnou výhodou ističa je, že nie je nutné realizovať v prípade spustenie jeho výmenu (poistka sa vždy zničí a obvod je nutné osadiť novou).

Druhy elektrických ističov

Poistky pre elektrické obvody môžu mať rôzne rozmery a je možné ich inštalovať v podobe veľkých súčiastok, alebo v SMD (Surface Mount Device) variantoch pre osadzovanie plošných spojov dosiek. Ističe predstavujú kompaktné súčiastky opatrené spínačom. Štandardne sa ističe členia do niekoľkých kategórií podľa vlastností a konštrukčného riešenia. Základné členenie ističov je definované ich vnútorným usporiadaním podľa aplikácie. V tomto smere sa rozlišujú ističe:

  • zásuvkové
  • svetelné

Okrem aplikácie je nutné sa pri výbere vhodného ističa orientovať tiež na charakteristiky elektrického obvodu a prúdu. V tomto ohľade je možné rozlišovať ističe jednofázovétrojfázové v závislosti na tom, na aký obvod sú osadzované. Okrem fázového rozlíšenia sa ističe ďalej delia podľa veľkosti a druhu prúdu, pre ktorý sú určené. Veľkosť pretekajúceho prúdu člení ističe na:

  • drobné (pre prúdy do 63 mA)
  • stredné (pre prúdy od 100 mA do 630 A)
  • veľké (aplikované na obvody s prúdom vyšším než 1 kA)

Okrem veľkosti prúdu možno ističe deliť i podľa jeho druhu na typy určené pro prúdy jednosmerné alebo striedavé, prípadne sú ističe pripravené na oba druhy (univerzálne ističe).

You may also like